logo


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО
10 февруари 2018
ИМИ-БАНПРОГРАМА

конференция “Динамична математика в образованието”

2018


зала 403, ИМИ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, блок 8, София
http://www.math.bas.bg/omi/dmo/
Време
Доклад
Материали
9:30 Регистрация
9:50 Откриване
10:00 доц. Радослав Йошинов, Олег Илиев: Модел за автоматизирано изготвяне на персонализирани (съобразно стил на учене) учебни сценарии, в рамките на предефиниран урок
10:30 Даниела Петрова; Здравко Здравков, Александра Тренева, Велислава Лозанова, Михаела Кочева, Юлита Кирова: Матемор, 91. НЕГ "Проф. К. Гълъбов", София
10:45 Ели Стефанова, Даниела Веселинова: Задачи с ... "думи", 73.СОУ
11:00 Даринка Вълкова: Вземи и направи , ПМГ "Нанчо Попович", Шумен
11:15 Поканен доклад: Веселин Дренски: Принцип на Дирихле, ИМИ-БАН Свалете доклада
11:45 Посещение на Класна стая в ИМИ-БАН
12:15 Снимка на участниците
12:30 ОБЯД
13:00 ПОСТЕР СЕСИЯ
Диана Василева, Ралица Чикулова, инж. Надя Николова: Да творим математика и дърворезба, ПГГСД "Сава Младенов", Тетевен
Иван Петков: Резултати от участието на ученици в е-конкурс „Шевици“, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив Свалете доклада
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ
Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г. ; координатор: акад. Петър Кендеров: Ученически институт на БАН; координатор: акад. Петър Кендеров: Пряка работа с ученици - особено с изявените и талантливите, но не само с тях – по внедряване и използване на изследователския подход; координатор: Тони Чехларова: Разработване на среда, която да позволява образователният процес в изследователски стил да протича навсякъде и по всяко време – Виртуални и реални ресурси; координатор: Евгения Сендова: Scientix – координатор, ИМИ-БАН; координатор: Тони Чехларова: STEM PD Net, ИМИ-БАН; координатор: Николай Цолов: Informath (Свалете доклада)
13:30 Поканен доклад: Buket Akkoyunlu: Who is the 21st Century Learner?
14:00 Динко Цвятков: Приложна математика, СОУ "Иван Вазов", Ст. Загора
14:15 Таня Манолова: Българската шевица - геометрия и колорит, ПГТ "Ал. Паскалев", Хасково
14:30 Румена Тодева, Нели Христозова: Основни геометрични фигури
14:45 Мария Браухле: В началото бе GEONExT, ИМИ-БАН Свалете доклада
15:00 Георги Гачев: Самоучител за динамична математика с помощта на Геогебра, ИМИ-БАН
15:15 Румяна Ангелова: Мисия до Марс, ПГИМ, Пазарджик, ИМИ -БАН
15:50 Награждаване